Historik


2020


Sammanträden
En fiskestämma och fem protokollförda möten har hållits under det 34 verksamhetsåret.

Verksamheten
Gvalsjöpremiären hölls den 22 feb och totalt såldes fiskekort för 21.620 kr.

Ingen utsättning av havsöring i älven, men i Gvalsjön sattes 300 kg Hornavanröding ut under hösten 2020.

Provfisket av kräftor visade på ett bra bestånd, men fortfarande med en övervikt av små kräftor.

Övriga aktiviteter under året har främst varit tillsyn och underhåll.

Försäljningen av fiskekort är fortsatt god. Vad gäller summan hänvisas till resultaträkningen.

Vår förening finns på webben (www.natrafvo.se) samt på kommunens hemsida. På www.sportfiskefrossa.se finns också information om vår verksamhet. En del information finns också uppsatt i våra vindskydd. Föreningen har även en skylt vid ishallen i Bjästa.

Slutord
Det 34:e verksamhetsåret kan väl inte betecknas som en normalår. Detta med tanke på den pandemi som fortfarande pågår. Trots detta, eller kanske på grund av detta, verkar intresset för sportfiske ligga på en hög nivå.

I skrivande stund är det svårt att avgöra statusen på bestånden av havsöring och lax i Nätraälven. Detta beror till största delen på att föreningen inte har fått aktuella resultat från de elfisken som utförts av Länsstyrelsen. Oavsett detta, anser styrelsen att vårt arbete bör koncentreras på insatser i Nätraälven och Vadbäcken.

Även om det finns en del att önska när det gäller verksamheten, så är det övervägande problemet för vår förening att det saknas personer som vill verka för ett bra och hållbart fiske inom vårt område.

Med dessa ord vill styrelsen tacka de som på olika sätt varit verksamma i föreningen.

2019


Sammanträden
En fiskestämma och nio protokollförda sammanträden har hållits nder föreningens 33:e verksamhetsår.

Verksamheten
Gvalsjöpremiären gick av stapeln lördagen den 28:e februari. Lite blött på sjön, men bra väder. Även fisket var rätt bra. Totalt såldes 142 kort och summan blev 17.040 kr.

Fiskutsättningar: På rekommendation från Länsstyrelsen sattes ingen havsöringssmolt ut i Nätraälven. Ingen öring sattes ut i Gvalsjön 2019. Detta på grund av dålig tillgång på sättfisk och den som fanns att tillgå betingade ett högt pris. Däremot sattes 250 kg hornavanröding ut i sjön hösten 2019.

Kräftor och kräftfiske: Provfisket på kräftor visade på ett rätt bra bestånd, men fortfarande med en övervikt av små kräftor. På grund av detta och att arten är hotad, har inga kräftfiskekort sålts. Skorpeds FVO har även detta år fått ett antal "sättkräftor".

Övriga aktiviteter: Den andra juni ställde föreningen upp med mete för barn under Dalens dag i Konstparken, Köpmanholmen. Den tredje juni gjordes en rensning av Vadbäcken. Denna åtgärd är något som måste göras varje år för att underlätta för lekvandrande fisk.

En annan aktivitet i början av juni var målning och reparation av vindskyddet vid Fröstdalssjön.

Toaletten, vindskyddet och grillringen vid Saras brygga har tagits bort. Detta på grund av att marken i detta område är kraftigt förorenad.

Fiskekortsförsäljningen i Bjästa har flyttats från Direkten till Time. Fiskekortsautomaten vid busstationen är borttagen. Än så länge finns automater kvar i Sörtjärn och Köpmanholmen.

Försäljningen av fiskekort är fortsatt god.

Fem personer från föreningen har under hösten gått en kurs i fisketillsyn i Studiefrämjandes regi.

Slutord
Vad vi vet är att några stora havsöringar och regnbågar har fångats i både älven och Åfjärden. Vad gäller den fortsatta fiskevården, föreslår styrelsen att arbetet koncentreras till Nätraälven och Vadbäcken. Förhoppningsvis kan vi få hjälp och stöd från Länsstyrelsen. Detta kommer också att innebära en hel del arbete för föreningen. Problemet är att vi har för få aktiva medlemmar. De flesta som ansvarar för aktiviteten är alla till åren komna och får vi ingen ökning av medlemmar, ser det mycket mörkt ut för Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförening.

Med dessa ord vill styrelsen tacka de som på olika sätt varit verksamma i föreningen.

2018


Sammanträden
En fiskestämma och nio protokollförda sammanträden har avhållits under föreningens 32:a verksamhetsår.

Verksamheten
Gvalsjöpremiären gick av stapeln lördagen den 25:e och söndagen den 26:e februari. Trots kylan gick det rätt så bra under lördagen och 86 kort såldes. Endast 8 kort såldes på söndagen.

Som alla kommer ihåg så hade vi en enormt snörik vinter. Detta innebar att vi var tvugna att vid ett flertal tillfällen trampa upp leden med snöskor från Sörtjärnshöjden ner till och över sjön. Först när detta var gjort var det möjligt att dra upp ett skoterspår. Detta möjliggjorde även nedkörning av ved till vindskydden.

Före midsommar sattes 250 kg öring ut i sjön. Under hösten blev det 250 kg öring och 250 kg röding.

Fiskekortsförsäljningen är fortsatt relativt god.

Provfisket på kräftor visade på ett rätt bra bestånd, men med övervikt av små kräftor. På grund av detta och att arten är akut hotad har inga kräftfiskekort sålts.

I samband med Dalens dag hjälpte föreningenen till genom att erbjua barn och ungdomar att få hjälp med att fiska från dena stora bryggan i Konstparken.

Alla latriner i anslutning till våra vindskydd har tömts. Alla soptunnaor, utom de vid Gvalsjön har tagits bort. Detta fick till resultat att nedskräpningen i stort sett upphörde.

Under den torraste perioden i somras genomfördes en "räddningsaktion" som gällde flodpärlmusslor. Cirka 250 akut hotade musslor förpassades till djupare vatten.

Under hösten gjordes en rensning av Vadbäcken. Denna åtgärd är något som måste göras minst en gång om året för att underlätta för lekvandrande fisk.

Slutord
Det 32:a verksamhetsåret blev ännu ett mellanår. Den mycket torra sommaren fick som resultat att det var mycket svårfiskat, både i Gvalsjön och älven. På grund av katastrofalt lågt vatten i älven torde uppgången av både lax och havsöring ha varit ringa. Ett litet ljus i mörkret var att, trots det låga vattenståndet, så fångades en laxhona och en havsöringshona i Kyrkforsen. De både utlekta och återutsatta fiskarna vägde runt fem kilo. Även om problem med nederbörd och andra yttre faktorer kan verka problematiska, så är det inte det som bekymrar styrelsen mest. Den stora utmaningen är att få fler medlemmar och fler som är villiga att delta i det "operativa" arbetet. Lyckas vi inte med detta, är föreningens framtid oviss.

Med dessa ord tackar styrelsen alla som på olika sätt varit verksamma i föreningen.

2017


Gvalsjöpremiären gick av stapeln lördagen den 25:e och söndagen den 26:e februari.

Bra väder och en lyckad tillställning. Under lördagen såldes 183 fiskekort och på söndagen 22 st. Det mesta som fångades var röding.

Fiskutsättningar:
Juni - 200 kg Bågedeöring och 50 kg Vänneåöring.
Sept - 300 kg Vänneåöring.
Okt - 200 kg Hornavanröding.
Efter rekommendation från Länsstyrelsen, sattes ej någon havsöringssmolt ut i Nätraälven.

Fiskekortsförsäljningen är fortfarande god, framför allt när det gäller Gvalsjön. Vad gäller summan av hela fiskekortsförsäljningen hänvisas till resultatsräkningen.

Kräftfiske: Provfisken visade på ett relativt gott bestånd, men med en övervikt av små kräftor. Beståndet är också ojämnt fördelad längs vår sträcka av älven. Inga kort har sålts.

Kampen mot kassodlig av fisk inom vårt område, gick mot sitt slut under år 2017.

Under året har nya tillstånd för skyddsjakt erhållits från kommunen. Problemet med mink verkar ha minskat en del. Kanske beror det på att utterstammen är på tillväxt. Det har inte varit något större problem med att hålla Vadbäcken fri från bäver under det gångna året.

Kontakter med Skogsstyrelsen resulterade i att några av deras mannar röjde stigarna på båda sidorna av älven, mellan Hällforsen och Gustafsfors.

Under året har en hel del arbete lagts ner på reparationer och underhåll av våra vindskydd och grillplatser. Rätt mycket tid har också lagts ned på att köra ut ved.

2016


Utsättning av fisk i Gvalsjön; 600 öringar och 600 rödingar.

Provfisket av kräftor visade på en övervikt av för små kräftor och ojämn fördelning längs älven.

Ett fåtal minkar har fångats i Vadbäcken. En ny bäver har flyttat in i Vadbäcken.

Tre vindskydd och två toaletter har reparerats och målats.
Saras brygga och plan har återställts och reparerats under året.

Det 30:e verksamhetsåret blev ett rätt bra år. Gvalsjön fortsätter att dra många fiskare och besökare. Elfisket i älven visar på stigande bestånd av både lax och havsöring. Fortsatta biotopåtgärder kommer även i fortsättningen att vara nödvändiga om den positiva trenden skall bestå.

När det gäller det praktiska arbetet i föreningen, kan vi konstatera att det mesta har rullat på bra. Några i föreningen har lagt ner mycket ideellt arbete och är värda allt beröm!

2015

Utsättning av fisk i Gvalsjön; 550 kg öring och 300 kg röding.
Utsättning av fisk i Nätraälven; 10.000 havsöringar (1 kg+).

Provfisket av kräftor visar på fortsatt uppgång, trots att beståndet är ojämnt både vad gäller storlek och utbredning.

Ett fåtal minkar har fångats i Vadbäcken, beståndet verkar vara på nedgång. I nuläget är Vadbäcken fri från bäver, detta efter en avskjutning av tre individer under 2015.

Den nya toan vid Svedjesjön färdigställdes och ytbehandlades under sommaren.

2014

Utsättning av fisk i Gvalsjön; 500 kg öring och 300 kg röding.
Utsättning av 10.000 havsöringar (1 kg+) i Nätraälven, från Forsbäcken till Hällforsen.

Ett fåtal minkar har fångats och problemet kvarstår med bäver i Vadbäcken.
De nya vindskydden i Fors och Gustafsfors har behandlats med järnvitriol.

En samverkansförening för Nätraälven har bildats, på initiativ av vår FVOF.

2013

Ännu en sommar med dåligt väder och högt vatten = dåligt fiske under sommaren, främst i Nätraälven.

Utsättning av fisk i Gvalsjön; 400 kg öring, 300 kg röding plus bonusfiskar.
Utsättning av 12.000 havsöringar i Nätraälven, från Kiltjärnsbäcken till Hällforsen.

Sex minkar fångade i Vadbäcken.
Stora problem med bäver i Vadbäcken under sommar och höst.

Vindskyddet vid Hällforsen har fått nya reglar och nytt tak. Fiskestigen mellan Hällforsen och Gustafsfors röjdes.

2012

Beståndet av lake verkar vara på uppåtgående, men lakfiskefestivalen får vänta ytterligare.

På grund av dåligt väder och högt vatten under sommaren så var fisket inte bra, särskilt i älven.

Sommarens elfiske gav magert resultat.
Utsättning av fisk i Gvalsjön; 550 kg öring, 300 kg röding och 30 kg bonusfisk.
Utsättning av 12.000 (1 kg+) havsöringar sattes ut i Nätraälven, från Kiltjärnsbäcken till Hällforsen.

Två minkar fångade i Vadbäcken.

Nytt vindskydd och grillring har monterats vid kraftstationen i Fors. Nytt vindskydd vid Gustafsfors (gåva från Statkraft).

En handikappramp har iordningställts på norra sidan av bron vid Hällforsen.

2011

Uttrar uppehåller sig som vanligt i älven. Bra tillgång på vuxen havsöring.
Provfiske i augusti på föryngring gav oväntat magert resultat.
Hög vattennivå troligen inte enda orsaken.
Mycket högt vattenstånd i älven efter skyfall orsakar skador på/flyttar broar, spångar, bryggor.
Åtgärdade. Biotopåtgärder nedströms Kvarnforsen (större stenblock) kvarstår.
Gös på 4920g i Åfjärden.
Mink nr 185 fångas.
Stora mängder förrymda regnbågslaxar i älven igen!
150 fiskekort sålda via mobiltelefon under året.

2010


Bra tillgång på vuxen havsöring. Tyvärr också förrymda regnbågslaxar med småfisk i magarna.
Goda resultat av restaureringsarbetena 2008 och 2009. Provfisken (elfiske) visar god tillgång på yngel av lax och havsöring som blivit till ur rom lagd 2008 och 2009.
Nytt vindskydd uppsättes vid Gustavsfors/Laxbygget. Forsbäcken rensas från älven till Kilstjärn. 8 nättingtinor tillverkas för provfiske. Fvof:s hemsida skapas och fiskekort erbjudes även via mobiltelefon, ungdomar (0 – 17 år) erbjudes gratis fiskekort. Flodkräftor omplaceras.

2009

1.700 flodpärlmusslor flyttade (HS). Ytterligare 32 stora stenblock läggs ut.

350 ton lekgus ut med helikopter (MA). Sidofåra återskapas vid laxbygget.

ger ytterligare 285 kv.meter forsyta/yngelområde. Sammantaget på 2 år:har det

skapats 1734 kvadratmeter lekbottnar , 5,8 meter bredare forsar (= 25%-30%) och totalt 2379 kvadratmeter mera forsytor. Den nya, vackra Hällforsbron kom på plats 21/4 och invigdes lö 6/6 (RS). Mink nr 182-183 tagna.

En nylekt laxhane på 6,0 kg fångas i älven i oktober.

Stora mängder regnbågslax i älven vid havsöringslek, några hade ätit rom.

2008

Fångst och sumpning av 5251 flodpärlmusslor ur 4 forsar (lstyr), samt flodkräftor ur en fors. Biotopåtgärder och återställande efter flottledsrensning.(M.A), en fors/dag. Musslor återinsattes efter längdmätning, även kräftor. Resultat:

Ytterligare 2.094 kvadr.m forsytor, 372 kv.m lekbottnar, 42 större stenblock,

1.986 kubikm.lekgrus. Mink nr 180-181.

2007

Minkar nr 170-172 tagna vid småbåtshamn. 2 uttrar och en havsöring synliga

nedströms Kubadamm.(jan/febr).

Naturvårdsverket beviljar 3,4 miljoner till utrivning av damm (26/1),

upphandling klar 19/2, informationmöte 21/2, bron avstängs och kapas 22/2,

avtappning av vatten påbörjas 23/2. Officiell invigning av återskapade Hällforsen,

handikappfiskeplats, vindskydd, grillplats mm 15 maj. Upphandling av projektering och ledning för biotopinsatser. Lekgrus anskaffas. 1,2 miljoner kvar till fortsatta arbeten. Provfiske flodpärlmussla och flodkräfta utförs.

Minkar nr 173-179 tas längs älven. Nejonöga synlig vid dammrivning.

2006

Havsöring 11,2 kg i Sanningssundet (Christer Östman). 65 kräftor/ 20 burar.

Miljödomstolssammanträde to 9/11 i församlingshemmet. Dom 28/12 :

Kubadamm skall rivas, vattentub plomberas och säras på vid badplats.

2005

Samarbete med kommunens miljöstrateg, Anders Lindström om damm och

tub inleds.Äg. Lars P och Botniakonsult börjar arbetet inför rivning: samrådsmöte före jul och påbörjad MKB. Utterhona med unge vid Kubadamm.

2004

30.000 st havsöring 1+ (Forsmo) sätts i älven. Vikaresäl utanför Vadbäcken. Kräftfiske i älven: 17 burar gav 213 kräftor, snitt 12 per bur. Mink nr 166 tas.

Botniabanan börjar med brobygge över älven. Utter vid Kubadamm.

Skrivelser om Kubadamm till alla tänkbara myndigheter.

2003

>30000 havsöring sätts i 2 omgångar i älven. (Forsmo). Bra stigning av

havsabborre till Åfjärden och Svedjesjön. ”Okänd” fisk leker i nov. i Vadbäcken 274 kräftor i 35 burar i älven. Havsöring på 13,7 kilo tagen vid utloppet.

Nät i älven vid gamla bronfästet i Kuba hittat Kommunen drar sig oväntat ur pågående arbete för rivning av Kubadammen samt tackar nej till av länstyrelsen anslagna pengar för fortsatt arbete.

2002

>40000 havsöringar sätts i 3 omgångar i älven. (Forsmo). Bra havsöringsfiske nedströms Kubadammen under våren. (Bl.a 5,6kg och 4,8kg ). Fiskeriverkets provfiske vid Hembygdsforsen: ”god tillgång på öring, havsöring

harr samt i älven reproducerad lax! Rikligt bestånd av harr!

Kommunstyrelsebeslut 2002-02-05 § 43 : Kommunstyrelsen uppdrar tlll kommundirektionen att i samråd med äg., TK, Plan.oM, Fvof upphandla projektering av utrivning av Kubadammen inkl, fisketrappan. Därefter ska arbetet med rivning och biotopåtgärder genomföras så snabbt som möjligt.Projektering för rivning av Kubadamm och fisktrappa pågår!

Provfiske kräftor: 20 burar gav 204 kräftor. utspridning.

2001

> 30000 havsöring 1+ satta i två omgångar. Provfiske kräftor gav bra fångst:

14 burar gav 103 kräftor, utspridning/provsmakning..Kvarnforsprojektet läggs ner, ekon.föreningen avvecklas på två möten. Bra havsöringsfiske nedströms Kubadammen: bl.a 9,6 kg den största. (Johan Nyberg,Åmynnet). Även bra med leksik 9/11. Miljödom om att Kubadamm och fisktrappa skall rivas!

2000

10000 2-somrig havsöring (18.750:-). Provfiske kräftor: god reproduktion,

utspridning. 20 burar gav 46 kräftor. Fvof beslutar avsätta 100.000:- till

åtgärder efter åtgärder i Kubadammen.Skickar skrivelse till ordf. i Plan och Miljönämnden Leif L. om älven och Kubadammen 2000-04-18 (även l-styr.)

1999

Rykten om Kvarndammsprojekt når L-styr. Drar tillbaka 1,2 miljoner (tills vid.?)

Provfiske flodpärlmussla L-styr.: Rik tillgång, unik förekomst, men kraftig

nedgång i reproduktion efter Kubadammens tillkomst. Provfiske kräftor:

god reproduktion, utspridning. Ingen utsättning: brist på harrom och sättfisk.

1998

Ingen utsättning: brist på sättfisk och harrom. Länstyrelsen beredd gå in med 1,2 miljoner för restaurering vid Kubadammen. (Rivning).

1997

200 kg 2-somrig havsöring satta. Sista provfisket i trappan. Tufft för fisken.

Fiskfällan tas ur bruk. Fotocellräknare vore bättre.

1996

Bra återfångst kustharr hösten, 3-4 hg och 5-7 hg Hembygdsforsen, bl.a.

På hr Leif Anderssons förhandsförfrågan om minikraftverk/damm i Kvarnforsen

svarar fvof nej/avstyrker. Reidar Grande lämnar förslag på fisktrappa/Kubadamm

(10.000:-). 14000 havsöring 1+ satta. (Forsmo).

1995

Skrivelse om Kubadammen i 2 omgångar till kommunstyrelsen (27/1, 26/9.) Ansökt om projektbidrag 50.000:- från L-styr.(3/2). 5000 punktade havsöring- rom satta våren, 14000 havsöring 1+ satta hösten. (Forsmo).

1994

Fiskestigsprojektet (handikappbryggor mm) avsynat och klart.

1993

Taktegel till älven. Stödinplantering flodkräftor från älven (Sidensjö.)

Ytterligare biotoparbete Kilstjärnsbäcken samt provfiske (Bo Öhman):

”Bäcken har alla stadier av havsöring, rik reproduktion. Även flodnejonöga!”

8000 havsöring 1+ satta. (55 kg). 30000 kustharrom satta. (Rickleån).

1992

30000 kustharrom satta. (Rickleån, Johannes Lindberg). Bidrag L-styr.

19000 havsöring 1+ (Forsmo).

1991

35.000:- i bidrag (ABU-Garcia-fonden) till biotopåtgärder i Kilstjärnsbäcken/

Forsbäcken. Bl.a massor av lekgrus (Elias Persson/Holger F. m.fl.)

Planering av fiskestigar, vindskydd, handikapp-bryggor, -toor, fågeltorn mm.

20000 havsöring 1+ satta. (Forsmo).

1990

15000 havsöring 1+ satta (forsmo).

1989

3 uttrar i älven. Utter syns regelbundet vintertid. 10.000:- i bidrag för tegel och

kräftor (L-styr.) Flodkräfta från S-sjö stödinplanterad (älvmtrl).

18000 havsöring 1+ satta (Forsmo).

1988

Kräftinsättningsbidrag (L-styr.) 20.000/40.000:-. Mer taktegel i älven. Tomas

Birkö efter inventering: Nätraälven är förmodligen Ångermanlands rikaste

flodpärlmusslevatten! Osäkert om föryngring.

1987

9 April: Nedre Nätraälvens fvof:s första stämma.

Taktegel utlägges uppströms/nedströms Kvarnforsen. 3000 havsöring 1+ utsättes.

(Gåva från L-styrelsen.) (Forsmo). Nejonöga vandrar upp i älven.

1986

24 November: Länstyrelsens beslut om bildandet av fvo (Se utdrag,prot.)


Fiskevatten Fiskekort Historik Kontakta oss